VIỆN NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƯỜI
(Viện Nghiên cứu quyền con người 17/4/2009)

1.Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Viện
- Ban lãnh đạo gồm 03 đồng chí
+ Tiến sĩ  Đặng Dũng Chí, Viện trưởng
+ TS. Hoàng Văn Nghĩa, Phó Viện trưởng
+ PGS. Tiến sĩ Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Viện trưởng
- Cán bộ, công chức của Viện: 08 Tiến sĩ, 06 Thạc sĩ, 03 Cử nhân.
- Ban Lý luận chung về quyền con người
- Ban Luật pháp quốc gia và quốc tế về quyền con người
- Phòng Hành chính - tổng hợp - tư liệu
2. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của đơn vị
* Vị trí, chức năng
Viện Nghiên cứu quyền con người là đơn vị trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Viện Nghiên cứu quyền con người thực hiện các chức năng: nghiên cứu lý luận và pháp luật về quyền con người, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc hoạch định đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giảng dạy về quyền con người, góp phần đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trung, cao cấp, công chức hành chính, công chức trong bộ máy lãnh đạo, quản lý của các đơn vị sự nghiệp công lập, thành viên hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, giám đốc, phó giám đốc doanh nghiệp nhà nước và các đối tượng khác, cán bộ khoa học lý luận chính trị của hệ thống chính trị.
* Nhiệm vụ
1. Về nghiên cứu khoa học:
a) Nghiên cứu những vấn đề lý luận, pháp luật quốc tế và pháp luật quốc gia về quyền con người, bao gồm:
- Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về quyền con người.
- Các học thuyết và những vấn đề quyền con người trên thế giới.
- Luật quốc tế, kinh nghiệm của các nước và pháp luật quốc gia về quyền con người.
-  Tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận, cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.
b) Nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, biên soạn, chỉnh lý giáo trình, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về bộ môn Quyền con người.
2. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức:
- Tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ thuộc các hệ lớp theo kế hoạch của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh trên lĩnh vực quyền con người.
- Đào tạo cán bộ lý luận chính trị có trình độ sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ)  về chuyên ngành Quyền con người cho Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các trường bồi dưỡng cán bộ của bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, các viện nghiên cứu, các trường đại học, cao đẳng trong cả nước.
- Bồi dưỡng kiến thức và phương pháp nghiên cứu, giảng dạy quyền con người cho đội ngũ cán bộ nghiên cứu, giảng dạy chuyên ngành thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, các trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
- Tham gia đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho một số đảng bạn, nước bạn.
3. Tham gia tích cực vào cuộc đấu tranh chống các quan điểm thù địch, sai trái trên lĩnh vực quyền con người.
4. Thông tin và công bố các kết quả nghiên cứu khoa học về quyền con người trên bản tin khoa học theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.
5. Tham mưu cho Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về chương trình, nội dung, đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học về quyền con người.
6. Hợp tác với các tổ chức trong nước và nước ngoài trong nghiên cứu, đào tạo về quyền con người theo quy định của pháp luật và của Giám đốc Học viện.
7. Quản lý, chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của Viện về mọi mặt; thực hiện tốt chế độ, chính sách, công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức của Viện theo phân cấp quản lý. Thực hiện phòng và chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong đơn vị theo quy định của pháp luật. Quản lý tài chính và tài sản theo phân cấp của Giám đốc Học viện.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Học viện giao.
3.Thành  tích, khen thưởng
- Tập thể:
+ 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc
+  02 Bằng khen của Bộ Tư pháp về thành tích xuất sắc trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật năm 2000
+  Huy chương Hữu nghị của Chính phủ Lào năm 2006
4. Địa chỉ liên hệ
- Viện Nghiên cứu Quyền con người, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyền Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội
-  Số điện thoại Văn phòng : 04.62827386; Fax.: 62827486;
-  Số điện thoại Viện trưởng:
+ Tiến sĩ Đặng Dũng Chí, nội bộ 260, cơ quan 04.37912274, di động  0912021132
-  Số điện thoại Phó Viện trưởng:
+ TS Hoàng Văn Nghĩa, cơ quan: 04. 37932910; di động 0979786272,
+ TS Nguyễn Thanh Tuấn, di động  0982.709085


Gửi cho bạn bè

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Tin cùng chuyên mục

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 184 Hôm nay: 433 Tháng hiện tại: 105738 Tổng lượt truy cập: 931349

WWW.HCMA.VN

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG