HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH KHU VỰC III


I. Cơ cấu, tổ chức bộ máy, biên chế của Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III

- Ban Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III gồm 04 đống chí

+ TS. Nguyễn Văn Lý, Giám đốc Học viện

+ TS. Đỗ Thanh Phương, Phó Giám đốc Học viện

+ PGS.TS. Nguyễn Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Học viện

+ TS. Vũ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Học viện

- Các khoa, ban, phòng

1. Khoa Triết học

2. Khoa Kinh tế

3. Khoa Chủ nghĩa xã hội khoa học

4. Khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh

5. Khoa Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

6. Khoa Xây dựng Đảng

7. Khoa Chính trị học

8. Khoa Quan hệ quốc tế

9. Khoa Nhà nước và Pháp luật

10. Khoa Xã hội học và tâm lý lãnh đạo, quản lý

11. Khoa Văn hóa và phát triển

12. Khoa Dân tộc và Tôn giáo, tín ngưỡng

13. Bộ môn Giáo dục Quốc phòng, An ninh

14. Trung tâm Thông tin - Tư liệu - Thư viện

15. Ban Tổ chức - Cán bộ

16. Ban Quản lý đào tạo

17. Ban Quản lý khoa học

18. Tạp chí Sinh hoạt lý luận

19. Văn phòng

20. Phòng Thanh tra

21. Phòng Tài vụ

22. Phòng Quản trị

24. Phòng Công nghệ thông tin

25. Phòng Y tế

II. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Học viện Chính trị - Hành chính
khu vực III.

v Vị trí, chức năng:

Học viện Chính trị khu vực III (nay là Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III) là trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt, cán bộ khoa học lý luận chính trị của Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn miền Trung, Tây Nguyên; là trung tâm nghiên cứu khoa học lý luận Mác- Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiên cứu đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghiên cứu về khoa học chính trị.

v Nhiệm vụ:

1- Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ:

- Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt cho những đối tượng được phân cấp (trưởng, phó phòng và tương đương của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương đóng trên địa bàn; cấp phó các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, thành phố; cấp uỷ viên và trưởng phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, quận, thị xã) về chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, về khoa học lãnh đạo, quản lý … góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt trong hệ thống chính trị ở các địa phương, ban, ngành có phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp cách mạng trong giai đoạn mới.

- Bồi dưỡng những vấn đề mới trong đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, những kiến thức mới về lý luận và thực tiễn cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc đối tượng đào tạo tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III.

- Đào tạo lý luận chính trị cho cán bộ không thuộc diện quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý chủ chốt để chuẩn hoá chức danh công chức.

- Đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành cho cán bộ làm công tác tuyên giáo, tổ chức, kiểm tra, bảo vệ chính trị nội bộ, dân vận, mặt trận, văn phòng, nội chính… của hệ thống chính trị cho các đối tượng được phân cấp trên địa bàn được phân công.

- Đào tạo, bồi dưỡng chức danh Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn được phân công.

- Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý và cán bộ lý luận chính trị cho một số đảng bạn, nước bạn.

- Đào tạo cao học (thạc sĩ) một số chuyên ngành, khi có đủ điều kiện, theo sự phân công của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

- Quản lý và cấp văn bằng cao cấp lý luận chính trị, cử nhân chính trị chuyên ngành cho học viên tốt nghiệp tại Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III theo sự uỷ quyền của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

2- Nghiên cứu khoa học:

- Nghiên cứu lý luận Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, khoa học chính trị và một số ngành khoa học xã hội và nhân văn khác, trên các hướng: nghiên cứu phục vụ nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu đóng góp vào sự phát triển lý luận, góp phần cung cấp luận cứ khoa học cho việc xây dựng, hoàn thiện đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước; làm sáng tỏ những vấn đề nảy sinh từ thực tiễn, đang có ý kiến khác nhau, đấu tranh chống các quan điểm lệch lạc và luận điệu sai trái, góp phần tích cực vào công tác tư tưởng của Đảng.

- Chú trọng cả nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng; nghiên cứu lý luận gắn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Tăng cường nghiên cứu liên ngành, phối hợp giữa Học viện với các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, các cơ quan khoa học khác và cấp uỷ, chính quyền địa phương trong nghiên cứu khoa học. Tổ chức để học viên cùng tham gia các hoạt động khoa học.

- Tham gia nghiên cứu xây dựng chương trình, nội dung, tổ chức biên soạn giáo trình, đề cương bài giảng, tài liệu học tập và tài liệu tham khảo về các bộ môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Khoa học chính trị, Văn hoá, Dân tộc, Tôn giáo… theo quy định của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia
Hồ Chí Minh.

3- Hợp tác quốc tế:

Thực hiện hợp tác quốc tế trong đào tạo, nghiên cứu khoa học theo quy định của Đảng, Nhà nước và của Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia
Hồ Chí Minh.

4- Tài chính và tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật:

Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III là đơn vị dự toán ngân sách cấp III, là đấu mối ngân sách trực thuộc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh, được Nhà nước đầu tư kinh phí nhằm:

- Từng bước hiện đại hoá cơ sở vật chất - kỹ thuật để tương xứng là một trung tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học lý luận chính trị của
khu vực.

- Đẩy mạnh về công nghệ thông tin để thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nghiên cứu khoa học ...

III. Thành tích, khen thưởng

- Năm 2001, được Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Nhất theo Quyết định số 26/2001/CTN ngày 10/01/2001.

- Năm 2005, được Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng Bằng khen Tập thể lao động xuất sắc toàn ngành trong phong trào thi đua yêu nước 05 năm 2001-2005 theo Quyết định số 281/QĐ-HVCTQG ngày 20/7/2005.

- Năm 2008, được Đảng bộ khối cơ quan Trung ương công nhận Đảng bộ trong sạch vững mạnh theo Quyết định số 774-QĐ/ĐUK ngày 28/4/2009.

- Năm 2008, được Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng tặng Cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2008 theo Quyết định số 234/QĐ-UBND ngày 07/01/2009.

- Năm 2009, được Chủ tịch nước tặng Huân chương Hồ Chí Minh theo Quyết định số 1882/QĐ-CTN ngày 25/11/2009.

- Năm 2009, được Đảng bộ khối các cơ quan Trung ương tặng Giấy khen, công nhận Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu 03 năm liền 2007-2009 theo Quyết định số 21-QĐ/TVĐU ngày 21/01/2010.

- Năm 2010, được tặng Bằng khen của Giám đốc Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh theo Quyết định số 2536/QĐ-HVCT-HCQG ngày 26/10/2010 vì đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong đợt thi đua Chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Đại hội thi đua yêu nước Học viện lần thứ III.

- Năm 2013, được Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh tặng danh hiệu Cờ thi đua cấp Bộ vì đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu khối thi đua các Học viện trực thuộc năm học 2012 - 2013 theo Quyết định số 2775/QĐ-HVCT-HCQG ngày 29/7/2013.

IV. Địa chỉ liên hệ

- Địa chỉ Học viện Chính trị - Hành chính khu vực III:

232 Nguyễn Công Trứ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

- Điện thoại Văn phòng Học viện: 0511.3831174

- Fax: 0511.3844611      Email: hcma3@vnn.vn

Gửi cho bạn bè

Tin cùng chuyên mục

ALBUM ẢNH

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Đang truy cập: 117 Hôm nay: 18 Tháng hiện tại: 82379 Tổng lượt truy cập: 907990

WWW.HCMA.VN

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về Phòng Thông tin điện tử
Số 135 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Hà Nội
Email: ttdt@npa.org.vn;
Trân trọng cảm ơn!
LÊN ĐẦU TRANG